25 Argumenten voor Windenergie

 
 
   
 
Hoofdartikelen
De Brandstofcel
Werking
Toepassing
Elektronische Auto
Brandstofcelauto
Waterstofeconomie
Utopie?
Biobrandstoffen
Zonne-economie
Elektrische Auto
Achtergronden
HOV Eindhoven
Windenergie
IJsland
 
 
 
 
  windmolenpark
1.De wereldwijde voorraden van olie, gas en uranium nemen snel af. Ook de kolenvoorraden zijn beperkt. Fossiele en nucleaire voorraden zijn hoe dan ook eindig, ook al zouden nog substantiële voorraden gevonden worden. Vernieuwbare energiebronnen zoals wind zijn daarentegen oneindig en altijd beschikbaar.
2.
De fossiele brandstofvoorraden worden verspild: door ze te verbranden (benzinemotor en centrales) met vaak een zeer slecht rendement (30% of minder).
3.
Door fossiele voorraden nu te verspillen beroven we ons nageslacht van deze waardevolle grondstoffen die later voor andere doeleinden dan energiebenutting van veel nut kunnen zijn.
4.

Ons ecosysteem kan de verbranding van de bekende voorraden nu al niet meer verwerken. Het tot nu toe gevoerde energiebeleid is de oorzaak van de toenemende klimaatproblemen. De benutting en krachtige ontwikkeling van vernieuwbare energiebronnen is de enige manier om zonder klimaatproblemen in onze energiebehoefte te voorzien en tegelijk de kwaliteit van het leven op onze planeet te behouden. De inzet van duurzame energie is -samen met intensieve besparingsmaatregelen – daarom hard nodig. Voor de productie van één kWh stroom uit fossiele brandstoffen is meer dan drie kWh primaire energie (brandstof) nodig, Iedere vervuilende kilowatt die niet opgewekt hoeft te worden, verbetert het locale- en wereldwijde klimaat.
5.
Het kopen van fossiele brandstoffen in het buitenland maakt een land afhankelijk van (soms onbetrouwbare) leveranciers en zorgt voor een negatieve betalingsbalans.
6.
Het jaarlijks aanbod van zon, wind, water, biomassa en aardwarmte is een veelvoud van het wereldwijde energieverbruik. Alleen al de zoninstraling op de aarde overtreft ons verbruik 15.000 maal.
7.
Veel alternatieve technieken zoals kernfusie blijken nog steeds een utopie, zijn technisch zeer gecompliceerd, kostbaar, hebben een onzeker rendement en nog onbekende milieurisico’s.

8.Duurzame energiebronnen als zon en wind zijn nu te gebruiken, en geven onmiddellijk positieve milieueffecten.
9.

Gebruik van slechts één techniek is onvoldoende voor een gegarandeerde energievoorziening. Door brede toepassing van duurzame energie in Europa kan bij uitval van één bepaalde techniek de resterende energievoorziening met andere technieken worden opgevangen. In het moderne elektriciteitsnet kunnen windturbines probleemloos worden geïntegreerd. Daardoor worden niet alleen schadelijke brandstoffen vermeden; maar wordt ook de bouw van nieuwe centrales overbodig.

10.

Met de opgewekte windenergie kan -een groot deel van de ten doel gestelde CO2 reductie worden gerealiseerd. In het jaar 2020 kan daarmee 10% worden bijgedragen en op lange termijn nog meer. Elk kilowattuur windstroom bespaart 0,6 kg CO2.
11.
Omdat atoomenergie slechts 1,5 % van de Nederlandse stroom omvat kan de kerncentrale van Borssele zonder probleem op korte termijn uitgeschakeld worden. De onzekere verwerking van atoomafval levert nog meer dan duizend jaar gevaar op voor de gezondheid van ons nageslacht. Windturbines daarentegen zijn na hun bedrijfstijd eenvoudig te demonteren en nagenoeg volledig te hergebruiken.
12.Wind- en watermolens maken al generaties lang deel uit van ons cultuurlandschap. Momenteel zijn er ca. 8.000 draaiende windturbines onderdeel van het Europese landschapsbeeld. De aantasting van de omgeving is relatief en subjectief: een landschap is altijd in ontwikkeling en verandert constant. Windmolens worden meestal na twintig jaar afgebroken, zodat van permanente invloed geen sprake is.

13.
Bij de plaatsing van windturbines in het landschap wordt zeer zorgvuldig te werk gegaan. Bewoners worden zoveel mogelijk betrokken bij de voorbereiding en moeten kunnen participeren.
14.De technische ontwikkeling van duurzame energie, speciaal die van windenergie, neemt snel toe. Moderne windturbines werken effectief, langdurig (20 jaar) en zonder problemen. Een windturbine met een vermogen van 1.500 kW (1.5 MW) verzorgt de energie voor 1.200 huishoudens of twee moderne spoorweglocomotieven.
15.


Een windturbine kan tot 60-80 maal zoveel energie produceren als voor de eigen fabricage, de installatie, onderhoud en afbraak nodig is (de zgn. opbrengstfactor). In ongeveer drie maanden kan een windturbine op een goede locatie de voor zichzelf benodigde energie opbrengen. Dit is volgens een ‘’life circle assesement’’ te berekenen. Bij conventionele centrales is de opbrengstfactor veel lager omdat voor de hele bedrijfsperiode brandstoffen voor de productie nodig zijn en aangevoerd moeten worden. Bij een kerncentrale is het cijfer zelfs negatief!
16.


Met meteorologische gegevens en de juiste software kan de productie van windenergie voorspeld worden, zodat windstroom probleemloos in de gebruikelijke stroomvoorziening kan worden opgenomen. Daardoor ontstaan diverse kostenbesparingen, zoals lagere vermogenskosten bij de toeleverende productiebedrijven.
17.
Iedere kWh die met duurzame energie is opgewekt heeft een positief maatschappelijk effect omdat vervuilende brandstoffen en de milieu- en gezondheidsklachten die daaruit voortkomen vermeden worden. Als die ‘schade' aan de producenten van conventionele energie, in rekening gebracht zou worden, dan zouden de externe kosten van die ‘’goedkope’’ energie tussen de 5 en de 60 cent per kWh verhoogd moeten worden. Nu betaalt de gemeenschap deze ecologische gevolgschade uit de schatkist.
18.De meer dan 8.000 moderne windturbines in Europa, leveren in economisch zwakke gebieden een impuls aan de regionale welvaart. Windenergie verschaft nieuwe arbeidsplaatsen, zorgt voor behoud van koopkracht en inkomen (boeren), genereert belastingopbrengsten en vergroot de industriële activiteiten. Wereldwijd werken 40.000 mensen direct of indirect in de windindustrie.
19.
Bij een juiste economische toerekening van de externe kosten is windenergie (samen met waterkracht) nu al de meest economische (en ecologische) stroombron.
20.

Het moderne gebruik van windenergie wordt door de bevolking als positief beoordeeld. Uit meerdere onderzoeken, blijkt dat de bevolking positief staat t.o.v. een intensief gebruik van duurzame energie. Bij een landelijke enquête in 1997 sprak 90 % van de ondervraagden zich positief uit over windenergie.
21.De nog jonge technologie van windenergie is inmiddels zo attractief dat de grote industrie meelift. Het Duitse (notabene) atoomconcern Preussen Elektra ging in 1997 een samenwerkingsverband aan met windturbineproducent Enercon. Eén van de grootste Amerikaanse energiebedrijven (Enron) nam in 1997 de firma Tacke Windtechnik over. Shell en BP investeren fors in de ontwikkeling van zonne-energie.
22.


De ecologische voordelen van windenergie worden ons door de natuurbescherming- en milieuorganisaties telkens weer voorgehouden. Het Wereld Natuur Fonds, Greenpeace en anderen zetten zich intensief in voor -verdere duurzame ontwikkeling en de toepassing van windenergie en andere vormen van duurzame energie.
23.
Windenergie, natuur en landschap kunnen prima samengaan aldus de gezamenlijke milieufederaties. In Nederland is volgens hen ruimte voor 2.000 MW. opgesteld vermogen.
24.Stroom uit windturbines wordt voor een groot deel door particulieren verzorgd. Dat zijn windparken die door de plaatselijke bevolking beheerd worden. De inzet van inwoners voor een milieuvriendelijke energievoorziening heeft allerlei nieuwe verenigingen, groepen en participatieve werkverbanden voortgebracht en zorgt daardoor landelijk voor maatschappelijke activiteiten.
25.

Kortom: Windenergie is goed voor het milieu, remt de klimaatsverandering, levert zinvolle nieuwe werkgelegenheid, genereert inkomsten voor burgers, bedrijven en overheid en stimuleert allerlei maatschappelijke activiteiten.


Bron: Noordenwind

 
 
  Bookmark and Share  
 
De Brandstofcel | Werking | Toepassing | Elektronische Auto | Brandstofcelauto
Waterstofeconomie | Utopie? | Biobrandstoffen | Zonne-economie | Elektrische Auto HOV Eindhoven | Windenergie | Actueel in OV | IJsland